Βιογραφικά

Ευφροσύνη Μπούτου, Βιολόγος PhD

Η Ευφροσύνη Μπούτου (ORCID ID: 0000-0003-0343-2434) είναι βιολόγος, με Διδακτορικό στο πεδίο της μοριακής νευροβιολογίας.

Έχει συνεργαστεί ως επιστημονική συνεργάτις με ερευνητικές ομάδες εθνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο πλαίσιο εθνικών καi ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Από το καλοκαίρι του 2008 είναι μέλος της Μονάδας Γενετικής του Κέντρου Μεσογειακής Αναιμίας ως υπεύθυνη τμήματος των προγεννητικών και μοριακών διαγνώσεων της Μονάδας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ανάπτυξη μη επεμβατικών προσεγγίσεων για προγεννητική διάγνωση θαλασσαιμίας και αιμοσφαιρινοπαθειών, στην ανάλυση της επίδρασης τροποποιητικών παραγόντων της α-σφαιρίνης (Alpha Hemoglobin Stabilizing Protein, AHSP), στην ανάπτυξη μεθόδων εύρεσης αναλογίας έκφρασης α/β σφαιρίνης σε επίπεδο έκφρασης γονιδίων, στην επίδραση επιγενετικών παραγόντων στην έκφραση γονιδίων και την ρύθμιση της επιδιὀρθωσης του γονιδιώματος, καθώς και στην μελέτη της γενετικής βάσης της ΔΕΠ-Υ.

Έχει παρουσιάσει πάνω από 80 προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε ελληνικά και ευρωπαϊκά επιστημονικά συνέδρια, έχει 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τέσσερα κεφάλαια βιβλίων και περισσότερες από 120 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Συμμετείχε στην συγγραφή των κατευθυντήριων γραμμών για την προγεννητική διάγνωση αιμοσφαιρινοπαθειών (white book) του ENERCA (European Network for Rare & Congenital Anemias). Είναι επιστημονική υπεύθυνη ∆ιπλωματικών Εργασιών φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ, προσκεκλημένη ομιλήτρια στο πλαίσιο Μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Πανεπιστημίων της Αθήνας και της Θράκης και σε επιστημονικές συναντήσεις, μέλος ελληνικών και ευρωπαϊκών επιστημονικών εταιρειών και ιδρυτικό μέλος του i-paidi.

Share this...